گشتها

تشکیل گشتهای کوتاه مدت به همه جای آذربایجانfly