پیشنهادات برای گردشگران

پیشنهادات برای گردشگران پیشنهادات برای گردشگران

مواردی که باید توجه کرد

قبل از سفر مشخصات گذرنامه را چک کنید

اگر ویزا لازم است آن را بگیرید

 مناطق که برای شهروندان خارجی ورود ممنوع است را در نظر بگیرید

طول راه تان را با زمان بلیط ها چک کنید

بهتر است از گذرنامه، ویزا، کارتهای بانکی و غیره کپی داشته باشید. بهتر است با خود عکس پذرنامه بگیرید.

در صورت رفتن کودکان زیر 18 سال اگر پدر مادر همراه نیستند و یا یکی آنها نیست باید مجوز از طرف آن بصورت رسمی داشته باشید .شناسنامه کودک باید همراه داشته باشید. شماره تلفن سفارت را یادداشت کنید. 2 ساعت قبل به فرودگاه بروید.

رسید باقاژ را با خود داشته باشید.

نباید درباقاژ دستی الات مثل چاقو و غیره داشته باشید.

بعد از رسید به مسایل امنیت اتشفشانی دقت کنید

کارت ویزیت هتل را داشته باشید

اشیای قیمتی خود را در جعبه مخصوص هتل و یا پیش مسئول هتل نگهداری کنید.

کلید اتاق ها را به هتل بدهید

در حال دزدی و یا گم مردن اسناد بلیط یا کارتهای بانکی اول به پلیس سپس به سفارت خبر دهید.

اگر همراه هست در رابطه با تهیه بلیط به ایشان اطلاع دهید.

اگر اتومبیل اجاره کرده اید در حال تصادف باید اسناد بیمه و ماشین را داشته باشید که ضرر کمی وارد شود.