کنفرانس و مراسم ها

در برنامه های کنسرت و ورزشی آذربایجان شرکت کنید!

  
تشکیل دیدارها کاری تان را به ما بسپارید.
شرکت ما در خصوص برگزاری کنفرانسها ف نشستها و سمینارها همه خدمات را ارایه می دهد. کنفرانس و سمینارها جهت حل مشکلاتف مبادله تجربیات و غیره تشکیل میشود.
شرکت ما آماده تشکیل همه تجیزات برای کنفرانسها می باشد.
رزرو سالن، وسایل فنی، دعوتنامه ها، برنامه های ویژه برای مهمانان خارجی، تبلیغات، تشکیل لیست اسناد مالی، رزر اتاق در هتل ها و غیره پیشنهاد شرکت ما می
باشد.No results found.
fly