مراکز تفریحی آذربایجان

فهرست مراکز تفریحی آذربایجان


باکو قرتنج و رویداد مرکز

Darnagul highway, 30/68, near Elite
(+994 12) 562-75-26; (055) 277-33-07


باشگاه بولینگ

Rahimov 179/A (Jala Plaza)
(+994 12) 498-78-17, (+994 55) 280-82-22,


اعتصاب لیزر

Shamil Azizbayov  179
(+994 12) 404-85-58, (+994 55) 201-85-58


متکارتینگ

A. Aliyev 1993
(+994 12) 564-33-22, (+994 50) 250-52-00مرکز پینت بال آذربایجان

H. Aliev ave. Shafa stadium direction 
(+994 55/70) 202-09-95