بیمه سفردر سفر خود به آذربایجان خودتان را بیمه کنید

بیمه سفر جهت پرداخت هر گونه ضرر مادی و معنوی به گردشگر می باشد.

انواع بیمه

 بیمه شهروندان جمهوریآذربایجان در خارج از کشور

بیمه فردی تصادف

بیمه وسایل در سفر

بیمه دیرکرد حمل و نقل هوایی

بیمه گم شدن گذرنامه و اسناد ماشین

هزینه فامیل شخص بیمه شده که در هتل می ماند

بیمه در حال لغو شدن سفر

 برگشت سفر کننده در حال مرگ یکی از بستگان نزدیکNo results found.
fly