مراکز سلامتی

بهترین جای برای یافتن شفاء ازبیماری ها مراکزسلامتی آذربایجان است!

آذربایجان مکانهای خوب برای استراحت سلامی را دارد. نفت دارویی نافتالان، غارهای نمک نخجوان، دریاچه های آبشوران و ابهای معدنی گده بگ  و لنکران نمونه های آن است. در آذربایجان بیش از 150 مرکز سلامتی دارای استانداردهای جهانی در فعالیت هستند.fly