خنگل

اشپزی ملی خنگل

خنگل یکی از غذاهای خوشمزه آذربایجان است و بسیار محبوب است .
از گوشت و خمیر تهیه میشود .معمولا در فصل زمستان خورده می شود.